Special Menu only 23/12 - 1/1/2020

ພົບກັບບັນຍາກາດແສນອົບອຸ່ນ... ທີ່ຈະເຮັດວັນສຳຄັນຂອງທ່ານ ເປັນວັນທີ່ພິເສດຍິ່ງຂຶ້ນ ພ້ອມກັບເມນູພິເສດ ທີ່ເຮັດສະເພາະແຕ່ ວັນພິເສດເທົ່ານັ້ນ ( 23/12 - 1/1/2020 ) ທ່ານຈະພົບກັນອາຫານຫລູ ແລະ ແປກໃຫມ່ ທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດຊິມໃສໄດ້ແນ່ນອນໃນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ຈັບຈອງ: 021 254254
Celebrate this coming festive season by easy to impress menu. So there's no need to stress about making all your loved ones happy this year.
Here, we have compiled all-time favorite recipes to make a crowd-pleasing feast
RSVN: 021 254254